بیست و هشتمین دوره آزمون جایابی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور