بیست و هفتمین دوره آزمون جایابی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور