بیست و پنجمین دوره ی آزمون جایابی دانش آموختگان دندان پزشکی خارج از کشور