بیست و چهارمین دوره ی آزمون جایابی دانش آموختگان دندان پزشکی خارج از کشور