`
راهنماي انتخاب رشته – محل سي و ششمين دوره پذيرش دستيار رشته هاي تخصصي باليني پزشكي جهت سال تحصيلي89-1388
 

الف – كارنامه آزمون

به منظور آگاهي شركت كنندگان در آزمون سي وششمين دوره پذيرش دستيار رشته هاي تخصصي باليني پزشكي سال تحصيلي (89-1388) براي هر يك از شركت كنندگاني كه موفق به كسب نمره حداقل 150 از 600 گرديده اند، كارنامه اینترنتی حاوي نمره آزمون و رتبه داوطلب در سهميه مربوطه صادر شده است.
اخذ كارنامه و فرم انتخاب رشته –محل و نيز تكميل آن به منزله مجوز جهت پذيرش شناخته نمي شود و در صورتيكه در هر مرحله اعم از قبل يا بعد از پذيرش مشخص شود كه متقاضي واجد شرايط استفاده از سهميه يا ساير امتيازات مورد تقاضا نباشد طبق مقررات عمل خواهد شد.

ب – مندرجات كارنامه
اطلاعات كارنامه آزمون پذيرش دستيار رشته هاي تخصصي باليني پزشكي به شرح ذيل مي باشد:
1 – مشخصات داوطلب:
شامل نام و نام خانوادگي، نام پدر، جنس، شماره شناسنامه، سال تولد، سهميه ثبت نامي
2 – نمره داوطلب در فاصله 150 تا 600
3 – رتبه كل داوطلب در مقايسه با ديگر شركت كنندگان و نيز رتبه در سهميه  مورد تقاضاي داوطلب
قابل توجه: اطلاعات مندرج در جدول مشخصات براساس فرم ثبت نام تكميل شده توسط داوطلب تهيه گرديده است و مسئوليت صحت آن با شخص داوطلب مي باشد.

ج – فرم انتخاب رشته – محل هاي تحصيلي

به همراه كارنامه به هر يك از داوطلبان پذيرش، يك فرم انتخاب رشته – محل بصورت اینترنتی تعلق مي گيرد كه داوطلبان مي توانند براساس ضوابط و همچنين با توجه به مندرجات راهنماي آزمون سي وششمين دوره و نيز مندرجات اين دفترچه راهنما، حداكثر تا 100 كد رشته – محل مجاز را براساس جداول مربوطه انتخاب نمايند.

توجه: مهلت انتخاب رشته محل از تاريخ 10/12/87 لغایت 14/12/87 بوده و کليه داوطلبان پس از ثبت رشته محل خود به  مدت 24 ساعت مجاز به ويرايش فرم انتخاب رشته محل خود می باشند .

د – دستورالعمل نحوه كار با برنامه

هـ – نكات قابل توجه در خصوص سهميه ها

1 - سهميه مناطق محروم:
حداكثر 25% كل‌ ظرفيت‌ پذيرش‌ دستيار در هر رشته‌ از رشته‌هاي‌ مورد نياز مناطق‌ محروم‌ (جراحي عمومي، بيماريهاي داخلي، بيماريهاي كودكان، زنان و زايمان ، بيهوشي ،ارتوپدی ،رادیولوژی و قلب و عروق) بعنوان‌ سهميه‌ به‌ داوطلبين‌ واجد شرايطي‌ كه‌ 80% حدنصاب‌ قبولي‌ در رشته‌ ـ محل‌ انتخابي‌ را كسب‌ نمايند اختصاص‌ مي‌يابد. پذيرش‌ در اين‌ سهميه‌ بصورت‌ استاني‌ و صرفاً در رشته‌ - محل‌هاي ‌ با ظرفيت‌ بيش‌ از 2 نفر مجاز مي‌باشد. بدين‌ معنا كه‌ پذيرش‌ داوطلبان‌ متقاضي‌ و حائز شرايط‌ استفاده‌ از سهميه‌ مناطق‌ محروم‌ يك‌ استان‌ (استان انتخابی توسط داوطلب جهت اخذ تعهد ) كه‌ موفق‌ به‌ كسب‌ حدنصاب‌ قبولي‌ جهت‌ رشته‌ - محل‌ مورد تقاضا گرديده‌اند (با توجه‌ به‌ رشته‌هاي سهمیه مناطق محروم‌ براساس‌ اولويت‌ نمره‌ آزمون‌ متقاضيان‌ همان‌ استان‌ صورت‌ خواهد پذيرفت‌.
بدين‌ ترتيب‌ كه‌ متقاضيان‌ سهميه‌ مناطق‌ محروم‌ هر منطقه‌ صرفاً با توجه‌ به‌ سهم‌ از ظرفيت‌ پذيرش‌ سهميه‌ مناطق‌ محروم‌ پذيرفته‌ خواهند گرديد. چنانچه‌ سهميه‌ ظرفيت‌ پذيرش‌ در سهميه‌ مناطق‌ محروم‌ يك‌ رشته‌ در يك‌ استان‌ تكميل‌ گرددپذيرش‌متقاضيان‌رشته‌مذكوردرآن‌استان‌متوقف‌خواهدگرديد.
سهمیه و سقف پذیرش در کلیه استانهای ستاره دار (جهرم ،سبزوار ،سمنان ، زابل ، گناباد ،مرکزی و همدان ) در هر رشته از رشته های مناطق محروم حد اکثر یک نفر و در سایر استانهای دیگر در هر رشته 2 نفر می باشد.

* توجه‌1: در رشته‌ هايي‌ كه‌ خانمهاي‌ داوطلب‌ طبق‌ مصوبات‌ مجلس‌ داراي‌ سهميه‌ حداقل‌ 50% ظرفيت‌ مي‌باشند سهميه‌ مناطق‌ محروم‌ در هر رشته‌ - محل‌ برابر حداكثر 20% از ظرفيت‌ آن‌ رشته‌ - محل‌ مي‌باشد (در رشته‌ - محل‌هاي‌ با ظرفيت‌ 3 يا 4 نفر، يك‌ نفر و در ظرفيتهاي‌ بيش‌ از 4 نفر معادل‌ حداكثر 20% ظرفيت‌ رشته‌ - محل‌ به‌ سهميه‌ تعلق‌ دارد) و در ساير رشته‌ها سهميه‌ مناطق‌ محروم‌ در هر رشته‌ - محل‌ حداكثر 25% ظرفيت‌ آن‌ رشته‌ - محل‌ مي‌باشد (در رشته‌ - محل‌هاي‌ با ظرفيت‌ 3 نفر، يك‌ نفر و در ظرفيتهاي‌ بالاي‌ 3 نفر حداكثر 25% ظرفيت‌ رشته‌ - محل‌ مربوطه‌ به‌ سهميه‌تعلق‌دارد).
توجه‌2: متقاضيان‌ سهميه‌ مناطق‌ محروم‌ هنگام‌ انتخاب‌ رشته‌ - محل‌ داراي‌ محدوديت‌ در انتخاب‌ رشته‌ نمي‌باشند. بديهي‌ است‌ پذيرش‌ در سهميه مربوطه‌ صرفاً جهت‌ رشته ‌هاي‌ منطقه‌ محروم‌ و نيازمند و در صورت‌ كسب‌ حدنصاب‌پذيرش‌داوطلبان‌مي‌باشد.

تبصره‌ 1: متقاضيان‌ واجد شرايط‌ استفاده‌ از سهميه‌ مذكور در صورت‌ كسب‌ حدنصاب‌ پذيرش‌ داوطلبان‌ آزاد در يك‌ رشته‌محل‌بصورت‌آزادموردپذيرش‌قرارخواهندگرفت‌.

تبصره‌ 2: متقاضيان‌ واجد شرايط‌ استفاده‌ از سهميه‌ مناطق‌ محروم‌ در صورت‌ قبولي‌ درسهميه‌ مربوطه‌ ملزم‌ به‌ سپردن‌ تعهد خاص‌ به‌ دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ منطقه‌ محروم‌ مورد نظر به‌ ميزان‌ نیم يا برابر‌ مدت‌ آموزش‌ (حسب‌ اينكه‌ پروانه‌ دائم‌پزشكي‌داشته‌ويانداشته‌باشند)مي‌باشند.
.مطابق نظر معاونت سلامت لیست مناطق محروم و مورد نیاز سال جاری مطابق جدول ذیل می باشد.در کلیه استانهای ستاره دار (جهرم ،سبزوار ،سمنان ، زابل ، گناباد ،مرکزی و همدان ) در هر رشته از رشته های مناطق محروم صرفا یک نفر پذیرش می گردد و در سایر استانهای دیگر در هر رشته 2 نفر پذیرش می گردد.

دانشگاه / دانشكده

رشته هاي مورد نياز(در کلیه استانهای ستاره دار ظرفیت در هر رشته حداکثر 1 نفر و در سایر استانها ظرفیت در هر رشته حداکثر 2 نفر می باشد).

آذربايجان غربي

جراحي عمومي، بيماريهاي داخلي، بيماريهاي كودكان، زنان و زايمان، بيهوشي، جراحي استخوان و مفاصل، راديولوژي، بيماريهاي قلب و عروق

اردبيل

جراحي عمومي، بيماريهاي داخلي، بيماريهاي كودكان، زنان و زايمان، بيهوشي، جراحي استخوان و مفاصل، راديولوژي، بيماريهاي قلب و عروق

ايلام

جراحي عمومي، بيماريهاي داخلي، بيماريهاي كودكان، زنان و زايمان، بيهوشي، جراحي استخوان و مفاصل، راديولوژي، بيماريهاي قلب و عروق

بوشهر

جراحي عمومي، بيماريهاي داخلي، بيماريهاي كودكان، زنان و زايمان، بيهوشي، جراحي استخوان و مفاصل، راديولوژي، بيماريهاي قلب و عروق

بيرجند

جراحي عمومي، بيماريهاي داخلي، بيماريهاي كودكان، زنان و زايمان، بيهوشي، جراحي استخوان و مفاصل، راديولوژي، بيماريهاي قلب و عروق

*جهرم

جراحي عمومي، بيماريهاي داخلي، بيماريهاي كودكان، زنان و زايمان، بيهوشي، جراحي استخوان و مفاصل، راديولوژي، بيماريهاي قلب و عروق

چهارمحال و بختياري

جراحي عمومي، بيماريهاي داخلي، بيماريهاي كودكان، زنان و زايمان، بيهوشي، جراحي استخوان و مفاصل، راديولوژي، بيماريهاي قلب و عروق

خراسان شمالي

جراحي عمومي، بيماريهاي داخلي، بيماريهاي كودكان، زنان و زايمان، بيهوشي، جراحي استخوان و مفاصل، راديولوژي، بيماريهاي قلب و عروق

خوزستان

جراحي عمومي، بيماريهاي داخلي، بيماريهاي كودكان، زنان و زايمان، بيهوشي، جراحي استخوان و مفاصل، راديولوژي، بيماريهاي قلب و عروق

*سبزوار

جراحي عمومي، بيماريهاي داخلي، بيماريهاي كودكان، زنان و زايمان، بيهوشي، جراحي استخوان و مفاصل، راديولوژي، بيماريهاي قلب و عروق

*سمنان

جراحي عمومي، بيماريهاي داخلي، بيماريهاي كودكان، زنان و زايمان، بيهوشي، جراحي استخوان و مفاصل، راديولوژي، بيماريهاي قلب و عروق

سيستان و بلوچستان

جراحي عمومي، بيماريهاي داخلي، بيماريهاي كودكان، زنان و زايمان، بيهوشي، جراحي استخوان و مفاصل، راديولوژي، بيماريهاي قلب و عروق

*زابل

جراحي عمومي، بيماريهاي داخلي، بيماريهاي كودكان، زنان و زايمان، بيهوشي، جراحي استخوان و مفاصل، راديولوژي، بيماريهاي قلب و عروق

كردستان

جراحي عمومي، بيماريهاي داخلي، بيماريهاي كودكان، زنان و زايمان، بيهوشي، جراحي استخوان و مفاصل، راديولوژي، بيماريهاي قلب و عروق

كرمان

جراحي عمومي، بيماريهاي داخلي، بيماريهاي كودكان، زنان و زايمان، بيهوشي، جراحي استخوان و مفاصل، راديولوژي، بيماريهاي قلب و عروق

كرمانشاه

جراحي عمومي، بيماريهاي داخلي، بيماريهاي كودكان، زنان و زايمان، بيهوشي، جراحي استخوان و مفاصل، راديولوژي، بيماريهاي قلب و عروق

كهگيلويه و بويراحمد

جراحي عمومي، بيماريهاي داخلي، بيماريهاي كودكان، زنان و زايمان، بيهوشي، جراحي استخوان و مفاصل، راديولوژي، بيماريهاي قلب و عروق

گلستان

جراحي عمومي، بيماريهاي داخلي، بيماريهاي كودكان، زنان و زايمان، بيهوشي، جراحي استخوان و مفاصل، راديولوژي، بيماريهاي قلب و عروق

*گناباد

جراحي عمومي، بيماريهاي داخلي، بيماريهاي كودكان، زنان و زايمان، بيهوشي، جراحي استخوان و مفاصل، راديولوژي، بيماريهاي قلب و عروق

لرستان

جراحي عمومي، بيماريهاي داخلي، بيماريهاي كودكان، زنان و زايمان، بيهوشي، جراحي استخوان و مفاصل، راديولوژي، بيماريهاي قلب و عروق

*مركزي

جراحي عمومي، بيماريهاي داخلي، بيماريهاي كودكان، زنان و زايمان، بيهوشي، جراحي استخوان و مفاصل، راديولوژي، بيماريهاي قلب و عروق

هرمزگان

جراحي عمومي، بيماريهاي داخلي، بيماريهاي كودكان، زنان و زايمان، بيهوشي، جراحي استخوان و مفاصل، راديولوژي، بيماريهاي قلب و عروق

*همدان

جراحي عمومي، بيماريهاي داخلي، بيماريهاي كودكان، زنان و زايمان، بيهوشي، جراحي استخوان و مفاصل، راديولوژي، بيماريهاي قلب و عروق

يزد

جراحي عمومي، بيماريهاي داخلي، بيماريهاي كودكان، زنان و زايمان، بيهوشي، جراحي استخوان و مفاصل، راديولوژي، بيماريهاي قلب و عروق

2 – سهميه خانمها:
متقاضيان سهميه خانمها در رشته – محل هايي كه داراي ظرفيت پذيرش مطابق جدول ذيل مي باشند، مشمول مقررات پذيرش با استفاده از اين سهميه شناخته مي گردند.
بديهي است داوطلبان سهميه خانمها در صورت انتخاب هر يك از رشته هاي موجود در جدول ذيل صرفاً در قالب سهميه خانمها مورد پذيرش قرار مي گيرند حتي در صورتي كه حدنصاب پذيرش داوطلبان آزاد در اين رشته– محل ها را كسب كرده باشند.

 

رشته

حداقل 25%

حداقل 50%

حداقل 25% و حداكثر 50%

جراحي استخوان و مفاصل

×

 

 

جراحي كليه مجاري ادراري تناسلي

×

 

 

بيماريهاي داخلي

 

×

 

بيماريهاي قلب و عروق

 

×

 

جراحي مغزواعصاب

×

 

 

چشم پزشكي

×

 

 

راديولوژي

 

 

×

روانپزشكي

×

 

 

گوش،حلق و بيني

×

 

 

جراحي عمومي

 

×

 

 از ظرفيت‌ هر رشته‌ - محل‌ در رشته‌ راديولوژي‌ حداقل‌ 25% متعلق‌ به‌ خانمهاي‌ متقاضي‌ سهميه‌خانمها و تا حداكثر 50% به‌ متقاضيان‌ خانم‌ اعم‌ از آزاد و يا متقاضي‌ سهميه‌ خانم‌ها تعلق‌ مي‌گيرد.

1/2 – چنانچه در رشته‌هاي‌ ذكر شده‌، ظرفيت‌ پذيرش‌ دو نفر باشد يك‌ نفر آن‌ به‌ خانم‌هاي‌ پزشك‌ واجد شرايط‌ اختصاص‌ مي‌يابد.
2/2 - متقاضيان سهميه خانمها مجاز خواهند بود در ساير رشته ها (بدون محدوديت) انتخاب رشته نمايند، در اينصورت بعنوان سهميه آزاد شناخته مي شوند.

حداكثر 50% ظرفيت‌ رشته‌ - محل‌ در رشته‌هاي‌ بيماري‌هاي‌ عفوني‌ و گرمسيري‌، بيماري‌هاي‌كودكان‌، آسيب‌شناسي‌، پوست‌، پزشكي‌ فيزيكي‌ و توانبخشي‌، پزشكي‌ قانوني‌ و طب‌ كار به‌ متقاضيان‌ خانم‌ تعلق‌ مي‌گيرد.


3 - پذيرش به صورت مازاد جهت پوشش مناطق محروم
پذيرش دستيار تخصصي به صورت مازاد جهت پوشش مناطق محروم براساس مفاد دستورالعمل اجرايي پذيرش دستيار مازاد جهت پوشش مناطق محروم صورت می پذیرد.بر اساس مفاد رای شماره دادنامه 804 مورخ 13/11/87 هیات عمومی دیوان عدالت اداری امتیازات خاص به مشاغل مدیریتی محاسبه نمی گردد. با توجه به مراتب موصوف امتیاز بندی در این سهمیه مطابق موارد ذیل (خدمت در مناطق محروم ، کار آمدی و کارایی،مقالات) می باشد و جدول شماره 17 پیوست اطلاعیه سی و ششمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی بشرح ذیل تصحیح می گردد.
 

نحوه محاسبه امتيازات خدمت در مناطق محروم جهت سهمیه مازاد جهت پوشش مناطق محروم

الف- امتیازات خدمت در مناطق محروم :
 

خدمت در مناطق با ضریب چهار و نيم پنجم   به ازای هر سال                                            5/1 امتیاز

خدمت در مناطق با ضریب چهار  پنجم   به ازای هر سال                                                  5/2 امتیاز

خدمت در مناطق با ضریب   و نيم پنجم  به ازای هر سال                                                5/3 امتیاز

خدمت در مناطق با ضریب سه  پنجم   به ازای هر سال                                                   5/4 امتیاز

 

تبصره1- به خدمت زير 6 ماه در هر كدام از مناطق خدمتي امتيازات فوق تعلق نمي گيرد..
تبصره 2-امتيازات فوق حد اكثر تا ده سال قابل محاسبه مي با شد..
نكات قابل توجه:
نکته 1-
خدمت نظام وظيفه عمومي قابل احتساب نمي باشد..
نکته 2-پيام آور بهداشت و يا لايحه طرح نيروي انساني در مناطق محروم به ميزان 24 ماه (2 سال از 5 سال خدمت در مناطق محروم) قابل محاسبه مي باشد.
نکته 3- ضرايب منطقه محروم موجب کسر مدت سابقه 5 ساله نمی گردد و خدمت در تمامی مناطق به صورت روز شمار می باشد.
نکته 4-خدمت در شهرهای تهران – اصفهان- تبريز – مشهد و شيراز قابل محاسبه نمی باشد.
ب-امتیاز کارآمدی و کارایی: 0 تا 5 امتياز
ج- امتیاز مقالات
امتياز مقالات ( علمي / پژوهشي / فرهنگي ) ، طرحهاي تحقيقاتي و سخنراني مطابق امتياز بندي آ ئين نامه ارتقاء اعضاي هيات علمی0 تا 3 امتیاز.
توجه-در تمامي موارد اين دستورالعمل ، خدمت در مناطق محروم تحت پوشش دانشگاه هاي علوم پزشكي وساير سازمانهاي وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ملاک عمل قرار می گیرد.
 

رشته هاي مورد نياز سهميه مازاد جهت پوشش مناطق محروم سالجاري:

جراحي عمومي ،بيماريهاي كودكان، بيماريهاي داخلي، زنان و زايمان ،راديولوژي
بيهوشي ،جراحي مغزواعصاب، جراحي استخوان و مفاصل، بيماريهاي قلب و عروق  و گوش و  گلو و بینی و جراحی سر و گردن ، بیماریهای مغز و اعصاب


پذيرش به صورت مازاد جهت افراد واجد شرايط با توجه به موارد زير صورت خواهد گرفت:
1/3_ داوطلبين واجد شرايط (سهميه مازاد) در صورت كسب 80% نمره حدنصاب آخرين فرد پذيرفته شده سهميه آزاد در رشته هاي فوق الذكر ، مشمول قوانين پذيرش به صورت مازاد، با رعايت تمامي مفاد دستورالعمل مربوطه شناخته مي شوند.
2/3- اولويت پذيرش افراد واجد شرايط براساس حاصل جمع نمره آزمون ومجموع امتيازات ترجیحی كسب شده خواهد بود.
3/3-پذيرش در اين سهميه همزمان با پذيرش در سهميه اصلي خواهد بود و داوطلب همواره در بالاترين رشته محل ممكن مورد پذيرش قرار مي گيرد.
4/3 - پذيرش نهايي از ميان داوطلبين متقاضي سهميه مازاد كه توسط محل استخدام معرفي شده اند واز نظر دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي وتخصصي پس از بررسي مستندات واجد شرايط شناخته گرديده اند ، صورت مي پذيرد.


4 – سهميه مازاد 5/2% نيروهاي مسلح:

واجدين شرايط استفاده از سهميه مازاد 5/2% نيروهاي مسلح (مطابق استعلام از هر يك از ارگان هاي مربوطه) در هنگام انتخاب رشته – محل علاوه بر جداول شماره 1 و 2 اين دفترچه به جدول ذيل توجه فرمايند. پذيرش در سهميه 5/2% مازاد صرفاً در رشته هاي اين جدول صورت خواهد پذيرفت.
بديهي است داوطلب در صورت عدم انتخاب رشته – محلهاي مندرج در جدول ذيل، در رقابت ميان متقاضيان سهميه بورسيه نيروهاي مسلح شركت نخواهد داشت .
شايان ذكر است تاييد يا عدم تاييد افراد متقاضي جهت استفاده از مزاياي سهميه مازاد 5/2 % نيروهاي مسلح از سوي ارگانهاي مربوطه ، حسب مورد (سپاه ،ارتش ، نيروي انتظامي ) بوده است واين دبير خانه هيچ گونه مسئوليتي در اين خصوص ندارد.

جدول‌ حداكثر ظرفيت‌ اعلامي‌ بصورت‌ مازاد از سوي‌ دانشگاهها تخصيص‌ يافته‌ به‌ متقاضيان‌ سهميه‌ بورسيه‌ نيروهاي‌ مسلح‌

 

    رشته‌   

حداكثرظرفيت‌پذيرش

دانشگاه‌

    كليه‌ رشته‌هاي‌ تخصصي‌ باليني‌ قابل‌ آموزش‌ در آن‌ دانشگاه‌ بجز چشم   

3

تهران‌

    كليه‌ رشته‌هاي‌ تخصصي‌ قابل آموزش در آن دانشگاه   

1

زاهدان‌

    روانپزشكي‌، جراحي مغزواعصاب، آسيب‌شناسي‌، بيماريهاي قلب و عروق‌،  بيماريهاي‌ مغزواعصاب‌، بيماريهاي‌ عفوني‌ و گرمسيري‌، بيماريهاي‌ داخلي‌، جراحي استخوان و مفاصل   

2

كرمان‌

    كليه‌ رشته‌هاي‌ تخصصي‌ قابل آموزش در آن دانشگاه   

1

بابل‌

    بيماريهاي‌ داخلي‌، جراحي‌ عمومي‌، راديولوژي، بيماريهاي‌ كودكان‌، روانپزشكي‌، بيماريهاي قلب و عروق   

2

مازندران‌

    بيماريهاي‌ داخلي‌، بيماريهاي‌ كودكان   

1

كاشان‌

    بيماريهاي‌ داخلي‌، بيماريهاي‌ كودكان‌، جراحي‌ عمومي‌، زنان‌ و زايمان‌، بيهوشي‌   

1

قزوين‌

    بيماريهاي‌ كودكان‌، بيماريهاي‌ داخلي‌   

1

سمنان‌

    جراحي‌ عمومي‌، بيهوشي‌، بيماريهاي‌ داخلي‌، روانپزشكي‌، بيماريهاي‌ كودكان‌،  جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي، بيماريهاي‌ مغزواعصاب‌، راديولوژي   

2

گيلان‌

    كليه‌ رشته‌هاي‌ تخصصي‌ قابل آموزش در آن دانشگاه   

2

شيراز

    بيماريهاي داخلي‌، بيهوشي‌، جراحي‌ عمومي‌، جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي   

1

اروميه‌

    بيماريهاي‌ داخلي‌، بيماريهاي‌ كودكان‌، بيهوشي، گوش و گلو و بيني و جراحي سروگردن، بيماريهاي قلب و عروق‌   

1

شهيدصدوقي‌يزد

    بيماريهاي‌ كودكان‌، بيماريهاي‌ داخلي‌   

1

زنجان‌

    كليه‌ رشته‌هاي‌ تخصصي‌ باليني‌ قابل‌ آموزش‌ در آن‌ دانشگاه‌   

3

ايران‌

    بيماريهاي‌ مغزواعصاب‌، جراحي استخوان و مفاصل، بيماريهاي‌ داخلي‌، بيماريهاي‌ پوست‌، راديولوژي‌، ارولوژي‌، بيماريهاي‌ قلب و عروق، جراحي مغزواعصاب‌   

2

اصفهان‌

    كليه‌ رشته‌هاي‌ تخصصي‌ قابل آموزش در آن دانشگاه بجز بيماريهاي قلب و عروق و راديولوژي   

3

مشهد

    زنان‌ و زايمان‌، بيماريهاي‌ كودكان‌   

1

بندرعباس‌

    كليه‌ رشته‌هاي‌ تخصصي‌ باليني‌ قابل‌ آموزش‌ در آن‌ دانشگاه   

1

تبريز

    كليه‌ رشته‌هاي‌ تخصصي‌ باليني‌ قابل‌ آموزش‌ بجز راديولوژي و جراحي كليه و مجاري ادراري تناسلي   

3

شهيدبهشتي‌

    كليه‌ رشته‌هاي‌ تخصصي‌ قابل آموزش در آن دانشگاه   

1

كرمانشاه‌

    كليه‌ رشته‌هاي‌ تخصصي‌ باليني‌ قابل‌ آموزش‌ در آن‌ دانشگاه‌   

1

همدان‌

    جراحي‌ عمومي‌، داخلي‌   

1

اراك‌

    بيماريهاي‌ داخلي‌، كودكان‌، زنان و زايمان   

1

كردستان‌

    كليه‌ رشته‌هاي‌ تخصصي‌ قابل آموزش در آن دانشگاه بجز چشم پزشكي و جراحي استخوان و مفاصل           

1

اهواز

 

5 – پذيرش به صورت مازاد جهت تسهيل ادامه تحصيل استعدادهاي درخشان ، نخبگان واستعدادهاي برتر در دوره هاي تخصصي
1/5-
داوطلبان واجد شرايط پذيرش به صورت مازاد جهت تسهيل ادامه تحصيل استعدادهاي درخشان ، نخبگان واستعدادهاي برتر در دوره هاي تخصصي در صورت كسب 85%نمره حدنصاب رشته _محل انتخابي مشمول قوانين پذيرش بصورت مازاد بر اين اساس مي باشند.
2/5-نمره نهايي هر داوطلب از حاصل جمع نمره آزمون با 65% مجموع امتيازات ترجيحي كسب شده بدست خواهد آمد. اولويت انتخاب بر اساس نمره نهايي حاصله مي باشد.

تذاكرات خيلي مهم

پذيرش نهايي از بين افراد واجد شرايط با رعايت مقررات و مصوبات مربوطه و دستورالعمل سي وششمين دوره آزمون پذيرش دستيار تخصصي بوده و اخذ كارنامه و فرم انتخاب رشته – محل و نيز تكميل آن به منزله مجوز جهت پذيرش شناخته نمي شود.

1– متقاضيان استفاده از مزاياي پذيرش در ظرفيت هاي مازاد تنها در يك وضعيت كه موجب پذيرش آنان در بالاترين اولويت انتخاب رشته – محل ايشان خواهد گرديد مورد پذيرش قرار مي گيرند.

2- كليه داوطلبان سي وششمين دوره آزمون پذيرش دستيار تخصصي كه در حال انجام خدمت نظام وظيفه مي باشند، در صورت كسب قبولي نهائي، تا تاريخ 31/6/1388 ملزم به دريافت گواهي پايان خدمت، ترخيص، يا معافيت تحصيلي مي باشند. بديهي است در صورت عدم صدورگواهي ترخيص و يا معافيت تحصيلي تا تاريخ 31/6/1388 ، قبولي اين افراد كان لم يكن تلقي خواهد گرديد.

وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي هيچگونه مسئوليتي در زمينه ترخيص يا معافيت تحصيلي مشمولين در حال انجام خدمت نظام وظيفه بعهده نخواهد داشت.

3– داوطلبان غير كادر ثابت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، مجاز به انتخاب رشته هاي مربوط به دانشگاه علوم پزشكي بقيه اله (عج) نمي باشند.

4– لازم است داوطلبان عزيز نهايت دقت را در تكميل و ارسال فرم انتخاب رشته – محل مبذول فرمايند زيرا پس از تائيد نهايي و ارسال فرم انتخاب رشته – محل، درخواست تغيير، كاهش يا افزايش در كد رشته – محلهاي انتخابي و يا ابطال فرم انتخاب رشته – محل امكانپذير نمي باشد.5– ارسال فرم انتخاب رشته – محل از طريق پست به هيچ عنوان پذيرفته نخواهد شد و به موارديكه از طريق پست ارسال شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.

6– اعتراضات واصله به سئوالات توسط مسئولين ذيصلاح بررسي و نتيجه آن در تصحيح اوراق امتحاني اعمال گرديده است. نتايجي كه در كارنامه داوطلب درج گرديده است حاصل اعمال آخرين اصلاحات و تغييرات در كليد است.

7– مطابق مصوبات شصت وهفتمين نشست شوراي آموزش پزشكي و تخصصي علاوه بر 1% رتبه اول دانشگاهها 1% رتبه دوم و سوم نيز هيچگونه محدوديتي در انتخاب رشته – محل ندارند.

8- هرگونه مغايرت بين سهميه ثبت شده روي كارت آزمون با سهميه درج شده بر روي كارنامه حاصل بررسي مدارك و براساس مستندات ارسال شده از سوي داوطلب مي باشد.

9 – در كليه موارد در صورت عدم ارسال مدارك و مستندات در خصوص سهميه مناطق محروم، سهميه رزمندگان، سهميه مازاد مناطق محروم و سهميه مازاد استعدادهاي درخشان، سهميه اينگونه داوطلبان به آزاد تبديل گرديده است.

10 – مهلت تعيين شده جهت انتخاب رشته – محل قابل تمديد نمي باشد.

11 - انتخاب رشته _ محل صرفا اينترنتي مي باشد.

12 - به درخواست هاي پس از تاريخ مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد.

13- كليه پذيرفته شدگان در تمامي سهميه ها مكلف به انجام خدمات تعهدات قانوني خود در مناطق محروم مورد نظر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي (با صلاحديد معاونت سلامت) خواهند بود.

14 – چنانچه از سوي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، شرايط خاصي جهت انتخاب رشته – محل به واجدين شرايط استفاده از تسهيلات 5/2 درصد مازاد نيروهاي مسلح اعلام گرديده، مجاز به رعايت قوانين مربوطه مي باشند. و در صورت عدم رعايت قوانين مربوطه، عواقب ناشي از آن بر عهده داوطلب مي باشد و ارگان مربوطه مطابق مقررات با افراد رفتار خواهد كرد و اين دبيرخانه هيچگونه مسئوليتي در اين خصوص ندارد.
مهلت ارسال فرم انتخاب رشته _ محل

– كليه داوطلبان لازم است با توجه به موارد مذكور نسبت به انتخاب رشته – محل هاي آموزشي مورد علاقه خود به ترتيب اولويت حد اکثر تا 100 رشته محل اقدام نموده و فرم انتخاب رشته – محل تكميل شده خود را تا موعد مقرر از طريق اينترنت ارسال نمايند.

داوطلب گرامي به مفاد قانوني زير دقت فرمائيد:
الف – مطابق مصوبات شوراي آموزش پزشكي و تخصصي چنانچه هر يك از داوطلبين سي وششمين دوره آزمون پذيرش دستيار در يكي از رشته هاي تخصصي پذيرفته شوند ولي مبادرت به ثبت نام ننمايند و يا پس از ثبت نام به هر نحو انصراف حاصل نمايند مجاز به شركت در آزمون دوره بعد نخواهند بود. لذا در انتخاب رشته و محل نهايت دقت را مبذول نمائيد.
تبصره: بند الف در خصوص تمامي سهميه ها صدق مي نمايد.
ب – كسانيكه در پذيرش مرحله اول پذيرفته نشده باشند چنانچه تمايل ندارند كه در مرحله جايگزين پذيرش شركت نمايند بايد در زمان مقرر كه متعاقباً اعلام خواهد شد (در زمان اعلام نتايج نهايي) به سايت دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي مراجعه و كتباً انصراف خود را از پذيرش در مرحله جايگزين اعلام نمايند. در غير اين صورت در پذيرش مرحله جايگزين در نظر گرفته شده و در صورت قبولي و عدم ثبت نام مشمول مفاد بند فوق (الف) خواهند شد.

جدول شماره 2 : اعلام ظرفيت رشته های آموزشي تخصصی در دانشگاههای علوم پزشکی جهت سی و ششمین دوره آزمون پذیرش دستیار پزشکی بالینی

 

صفحه اصلي


داوطلبين مي توانند براي رفع مشكلات و سوالات خود با توجه به موضوع با يكي از دو واحد زير تماس حاصل نمايند:
- براي پاسخگويي به سوالات در خصوص مجموعه قوانين و مقررات با دبيرخانه شوراي تخصصصي(طبقه 5 وزارت بهداشت)  با شماره تلفن 02181452274
- و براي پاسخگويي به سوالات و رفع مشكل در نحوه استفاده از نرم افزار ثبت نام اينترنتي با مركز سنجش و آموزش پزشكي (طبقه 2 وزارت بهداشت) با شماره تلفن 021-81452574 و يا با آدرس پست الكترونيكي dastyar36@amoozesh.hbi.ir موارد را در ميان بگذاريد.

*تذکر :
کارشناسان هر واحد فقط در زمینه کاری خود اطلاعات کامل و دقیق دارند، خواهشمند است با توجه به نوع مشکل فقط  با یکی از دو واحد بالا تماس گرفته شود.