نخستین دوره ی آزمون ارتقاء دانش آموختگان رشته داروسازی خارج از کشور