هفتمین دوره­ی آزمون ارزشیابی دانش­آموختگان داروسازی خارج از کشور