یازدهمین دوره آزمون ارزشیابی دانش آموختگان رشته داروسازی خارج از کشور