قابل توجه داوطلبين شركت كنده در بيست و يكمين دوره آزمون پذيرش دانشجوي رشته هاي مختلف داروسازي
بخش ارسال مدارك سايت مركز سنجش از تاريخ 18/03/1388 لغايت 22/03/1388 فعال ميباشد لذا داوطلبين ميتوانند با مراجعه به سايت و وارد كردن كد رهگيري خود از وضعيت مدارك ارسالي خود اطلاع حاصل كرده و در صورت نياز، مدارك خود را تكميل نمايند.
لازم به ذكر است كه اين مهلت تمديد نخواهد شد.


بررسي وضعيت مدارك