اطلاعیه زمان و نحوه ثبت نام و برگزاری پانزدهمین دوره آزمون جایابی دانش-آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور
کلید گروه A   گروه B   گروه C    گروه D

کلیه داوطلبان تا تاریخ 16/9/88 فرصت دارند اعتراض خود را به پست الکترونیکی info@sanjeshp.ir ارسال نمایند

اطلاعیه زمان و نحوه ثبت نام و برگزاری پانزدهمین دوره آزمون جایابی دانش-آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور