نتایج مرحله اول آزمون طب سنتی در 14/5/89 و زمان مصاحبه ساعت 8 صبح 18/5/89 در مرکز سنجش آموزش پزشکی خواهد بود