بیست و سومین دوره ی آزمون جایابی دانش آموختگان دندان پزشکی خارج از کشور آذر ماه سال 1392