کلید نهایی سوالات آزمون ارتقا دندانپزشکی تیر ماه 1392

 

کلید اولیه سوالات آزمون ارتقا دندانپزشکی تیر ماه 1392

بیماریهای دهان
دندانپزشکی ترمیمی
اندودانتیکس
ارتودانتیکس
جراحی دهان و فک و صورت
کودکان
پاتولوژی دهان و فک
پریودانتیکس
پروتزهای دندانی
رادیولوژی دندان و فک وصورت

 

َرکت کنندگان در آزمون می توانند اعتراضات خود نسبت به سوالات و کلید اولیه را در فرم زیر درج و از طریق شماره نمابر 88364238 به دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی ارسال نمایند.